Aplikace Dotykačka - ochrana osobních údajů

Platnost od 1. ledna 2016

Pravidla pro ochranu osobních údajů

Společnost Dotykačka ČR s.r.o., IČ: 06290914, se sídlem Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 279594 (dále jen „Společnost“) respektuje právo uživatele na ochranu osobních údajů a zavazuje se proto shromážděné osobní údaje ochraňovat a zacházet s nimi způsobem uvedeným níže.

Společnost shromažďuje údaje, které jí uživatel dobrovolně poskytnul, které byly vytvořeny v aplikaci Pokladna Dotykačka, uloženy přes vzdálenou správu na webovém rozhraní Společnosti, nebo údaje nashromážděné na základě propojení účtu uživatele s jeho Google účtem. Pokud se uživatel přihlásí ke svému účtu prostřednictvím Google účtu, uděluje tímto Společnosti souhlas k získání, shromažďování, uchovávání a používání informací o své osobě z jeho Google účtu. Více informací o rozsahu informací z Google účtu, ke kterým má Společnost přístup, naleznete na https://support.google.com/accounts/answer/3466521?hl=cs.

Společnost shromažďuje informace a osobní údaje uživatele aplikace Pokladna Dotykačka automaticky, nebo případně prostřednictvím emailové komunikace a dále automaticky na základě propojení s Google účtem uživatele. Sběr informací umožňuje lépe porozumět a zkvalitnit výkonnost, upotřebitelnost a efektivitu aplikace Pokladna Dotykačka a jiných produktů a marketingových aktivit Společnosti. Společnost neprovádí sběr citlivých údajů, ledaže by uživatel takové údaje sám uvedl, nebo tehdy, jestliže je jejich sběr vyžadován ke splnění právní povinnosti Společnosti.

Geolokační funkce

Společnost využívá geolokační funkci k zjištění polohy zařízení uživatele aplikace Pokladna Dotykačka. Pomocí této funkce může Společnost zjistit a zpracovat informaci o GPS poloze zařízení uživatele (včetně zeměpisné šířky, délky nebo nadmořské výšky) a čas, kdy byla tato poloha zjištěna. Některé z těchto funkcí vyžadují přístup k osobním údajům uživatele. Společnost může v této souvislosti spárovat údaje o poloze s ID zařízení a dalšími informacemi, které jsou jí o uživateli známé. Souhlas s poskytováním informací o GPS poloze může uživatel kdykoliv odebrat tím, že zakáže GPS nebo jiné polohové funkce na svém zařízení, pokud to předmětné zařízení dovoluje.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uživatel uděluje Společnosti instalací aplikace Pokladna Dotykačka výslovný souhlas se shromažďováním, zpracováním a užitím shromážděných osobních údajů za účelem vytváření analýz, statistik, strategického plánování nebo inovace produktů, zasílání marketingových materiálů, pozvánek či nabízení produktů a služeb Společnosti nebo pro další obchodní a marketingové účely Společnosti a jiných subjektů a rovněž s využitím svojí elektronické adresy k zasílání obchodních sdělení Společnosti a třetích stran. Takto zaslaný e-mail splňující povinnosti zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, nelze považovat za nevyžádanou reklamu. Nesouhlas se zasíláním e-mailů může uživatel projevit odhlášením z e-mailingového systému prostřednictvím možnosti k tomu poskytnuté v doručeném e-mailu. Uživatel může zaslat svůj nesouhlas se zasíláním reklamních sdělení rovněž na e-mailovou adresu info@dotykacka.cz, kdy do předmětu zprávy musí uvést „Žádost o nezasílání obchodních sdělení“.

Uživatel aplikace Pokladna Dotykačka prohlašuje, že (1) byl řádně informován o shromažďování, zpracovávání a uchovávání osobních údajů v rozsahu a pro účely, které jsou zde uvedeny; (2) byl informován o skutečnosti, že osobní údaje mohou být poskytnuty státním orgánům, pokud tato povinnost vyplývá z příslušných právních předpisů nebo třetím osobám za účelem nabízení produktů a služeb těchto subjektů; (3) byl poučen o skutečnosti, že své osobní údaje poskytnul a poskytuje Společnosti dobrovolně, a že souhlas se zpracováním osobních údajů může odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Společnosti; (4) jej Společnost tímto informuje o jeho právu na přístup ke svým osobním údajům a právu na opravu údajů v rozsahu a za podmínek stanovených v § 12 ZOOÚ. Společnost uživatele informuje i o dalších právech vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů, např. o ustanovení § 21 tohoto zákona. Osobní údaje uživatele jsou shromažďovány a zpracovávány přímo Společností nebo jiným subjektem, s nímž má Společnost za tímto účelem uzavřenou smlouvu. Jestliže není zvláštním zákonem stanovena delší doba, jsou údaje uživatele zpracovávány a uchovávány za podmínek stanovených ZOOÚ po dobu užívání aplikace Pokladna Dotykačka a dále maximálně 5 let po skončení užívání aplikace.

Aktualizace pravidel pro ochranu osobních údajů

Společnost je oprávněna Pravidla pro ochranu osobních údajů pozměnit či upravit, a to zejména v závislosti na vývoji legislativy a technologií. Z tohoto důvodu Společnost doporučuje uživatelům, aby průběžně Pravidla pro ochranu osobních údajů sledovali a dozvěděli se tak o jejich případné aktualizaci.

 

Jaká fáze EET se Vás týká?

Informaci obdržíte obratem do Vašeho e-mailu.