Všechny úlevy včetně postupu jejich čerpání najdete v tabulce níže. Dovolujeme si vás upozornit, že některé jsou zatím pouze ve fázi návrhu a jejich konečná podoba se tak ještě může změnit. Doporučujeme pravidelně sledovat tuto stránku, kterou se snažíme aktualizovat dle výsledků jednání vlády ČR.

 

Návrh úlev
Koho se týká
Aktuální stav
Podmínky čerpání

Ošetřovné ve výši 424 Kč/den (max. 13 144 Kč/měsíc)

OSVČ

schváleno, 1.4.2020 zahájen příjem žádostí

OSVČ mohou požádat o náhradu státu pokud kvůli zavření škol musí zůstat doma s dítětem. O dotaci se žádá za každý kalendářní měsíc. Postup pro vyplnění žádosti + formuláře.

Navýšení ošetřovného od 1.4.2020 na 500 Kč/den

OSVČ

schváleno - zahájení příjmu žádostí

OSVČ mohou požádat o náhradu státu pokud kvůli zavření škol musí zůstat doma s dítětem. O dotaci se žádá za každý kalendářní měsíc. Nárok až do konce června 2020.

Odpuštění záloh na zdravotní a sociální pojištění do výše pojistného vypočítaného z minimálního vyměřovacího základu

OSVČ

schváleno

Platí pro období březen až srpen 2020 (stát zaplatí za OSVČ minimální zálohy za měsíce březen až srpen v celkové výši 29 376 Kč).

Odložení a splacení pojistného nad minimální výši do doby podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020 (v roce 2021)

OSVČ

schváleno

Platí pro období březen až srpen 2021. Kdo platí větší než minimální zálohu, doplatí tento rozdíl až při vyúčtování v roce 2021.

Daňové přiznání k daním z příjmů až do 1.7.2020

všichni postižení

schváleno

Pokud podnikatel odevzdá daňové přiznání a zaplatí daň kdykoliv do 1.7.2020, nikdo po něm nebude chtít pokutu ani úroky z prodlení. Nemusí o nic žádat.

Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům (fyzickým osobám i podnikatelům) automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce nejdéle o 3 měsíce později, a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem.

Sladění podávání přehledů o příjmech a výdajích OSVČ s pozdějším podáváním daňového přiznání

OSVČ

schváleno

Termín odevzdání přehledu pro zdravotní pojišťovny byl urychleně schválenou novelou zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění posunut na 3.8.2020, rozhodnutím ČSSZ se na tenýž termín odkládá bez sankcí i odevzdání přehledu pro účely pojistného na sociální zabezpečení.

Odklad plateb DPH

všichni postižení

schváleno

Finanční úřady jsou instruovány, aby vyhověly žádostem o posečkání i žádostem o prominutí úroků. Žádosti lze až do 31.7.2020 podávat bezplatně. Pokud žádosti bude aspoň zčásti vyhověno, bude plátci odpuštěna i pokuta za pozdní podání daňového přiznání.

Nulové úroky z odložených plateb

všichni postižení

v jednání

V případě, že podnikatel zaplatí daně se zpožděním, resp. ve splátkách, nebudou se mu načítat úroky z prodlení. V případě pojistného na zdravotní pojištění ministerstvo navrhuje cestu nevyměřování penále až do 3. měsíce po ukončení nouzového stavu. Jedná se o možnosti rozšířit podobné pravidlo i na pojistné na sociální pojištění.

Přímá podpora 25 000 Kč pro zasažené OSVČ (jednorázově pro období 12.3. - 30.4.2020)

OSVČ

schváleno

Senátoři schválili jednorázový příspěvek 25 000 Kč pro OSVČ. Na částku bude mít nárok OSVČ, která o ni požádá a prohlásí splnění několika základních požadavků.

Přímá podpora až 19 500 Kč pro zasažené OSVČ (za období 1.5. - 8.6.2020; á 500/den)

OSVČ

schváleno

Přímá podpora bude i nadále poskytována formou kompenzačního bonusu ve výši 500 korun denně, a to za další bonusové období od 1. května do 8. června, což odpovídá nejzazšímu datu otevření provozoven podle platného vládního harmonogramu uvolňování podnikatelských aktivit. V plné výši tedy bude možné nově žádat o podporu v maximální výši 19 500 Kč.

Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob

OSVČ

schváleno

Červnová záloha (tj. druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha v případě pololetních plátců), se nebude vůbec hradit.

Plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, či za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň

OSVČ

schváleno

Prominutí se vztahuje na všechna opožděná daňová přiznání s lhůtou podání v termínu od 31.3. do 31.7.2020. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí může být bez hrozby sankce podáno nejpozději do 31.8.2020. Současně platí, že v těchto případech budou prominuty také úroky z prodlení nebo úroky z posečkání daně z nabytí nemovitých věcí. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z nabytí domů, bytů, pozemků, garáží a podobně a uhradit tuto daň až o pět měsíců později.

Zpětné uplatnění daňové ztráty u daně z příjmů FO za rok 2020

OSVČ

v jednání

Ministerstvo financí předložilo na jednání Národní ekonomické rady vlády (NERV) novelu zákona o daních z příjmů, která zavádí institut zpětného uplatnění daňové ztráty (tzv. Loss carryback) u daně z příjmů fyzických a právnických osob za rok 2020. Poplatníci jej budou moci zpětně za rok 2019 a 2018, díky čemuž získají přeplatek od Finanční správy.

Konkrétně to znamená, že pokud poplatník v důsledku nouzového stavu vykáže za zdaňovací období roku 2020 daňovou ztrátu, bude si moci o tuto ztrátu zpětně snížit svůj základ daně za zdaňovací období let 2019 a 2018. Díky tomu získá ve formě vratitelného přeplatku zpět daň či její část zaplacenou za tato zdaňovací období.

COVID 1 – bezúročné úvěry od ČMZRB (alokace 5 mld Kč)

OSVČ/firma (neplatí pro Prahu)

příjem žádostí pozastaven

Na pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku, na pořízení a financování zásob, na další provozní výdaje (mzdy, energie, nájem atd.)

  • bez úroku a bez poplatků
  • výše úvěru 500 tis. až 15 mil. Kč
  • až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu
  • splatnost 2 roky
  • odklad splátek 1 rok

 

COVID 2 – bezúročné úvěry od komerčních bank se zárukou ČMZRB, alokace 35 mld. Kč.

firma

první kolo příjmu žádostí bylo uzavřeno

Na pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku, na pořízení a financování zásob, na další provozní výdaje (mzdy, energie, nájem atd.)

  • bez úroku a bez poplatků
  • výše úvěru 10 tis. Kč až 15 mil. Kč
  • až do výše 80 % způsobilých výdajů projektu
  • splatnost až 2 roky
  • odklad splátek až 12 měsíců

 

Program Antivirus – náhrada mezd a platů

všichni postižení

schváleno, příjem žádostí od 6.4.2020

Vláda schválila metodiku k programu Antivirus, spuštění přijímání žádostí má být dle vyjádření paní Maláčové na tiskové konferenci 6. dubna 2020 výhradně v elektronické formě – do té doby požádala, aby firmy neoslovovaly úřady práce a se žádostmi o informace (protože se teprve bude instalovat program).

Jinak jde o nařízení vlády, které se už nebude projednávat v Parlamentu.

Moratorium na splátky hypoték a dalších úvěrů

všichni postižení

schváleno

Odklad splátek bude umožněn běžným spotřebitelům, OSVČ i firmám. Splácení budou moci podle své volby odložit buď do 31. července nebo do 31. října letošního roku. Splátky se odloží od prvního dne měsíce následujícího poté, co dlužník oznámí tento záměr svému věřiteli, a prohlásí, že k tomuto kroku přistupuje z důvodů negativního ekonomického dopadu pandemie koronaviru. Tyto důvody však nebude muset nijak prokazovat a věřitel je nebude zkoumat.

Splátky bude možné odložit u spotřebitelských a podnikatelských úvěrů, které byly sjednány a čerpány před 26. březnem 2020. U hypoték je také možné splácení odložit pouze u smluv sjednaných před 26. březnem, ale čerpány mohou být i po tomto datu. Moratorium se týká úvěrů a hypoték u jakékoliv banky a nebankovního poskytovatele.

Přímá podpora pro společníky malých s.r.o. ve výši 500 Kč/den (od 12.3. - 8.6.2020)

firma

schváleno

Po vzoru Pětadvacítky pro poškozené OSVČ půjde o přímou podporu vyplacenou formou kompenzačního bonusu ve výši 500 Kč denně za celkové období od 12. března do 8. června, tedy o max. 44 500 Kč.

Návrh novely zákona již schválila vláda a nyní ho projednává Parlament. Pokud zákon nabyde účinnosti, budou moci o podporu 500 Kč na den po dobu od 12. března do 8. června žádat společníci v jedno či dvoučlenných s.r.o., anebo vícečlenných, jde-li o rodinné firmy.

Žádosti již stejně jako u Pětadvacítky pro OSVČ přijímají finanční úřady. Podmínkou pro požádání je nečerpat již Pětadvacítku coby OSVČ, nepobírat na sebe coby na zaměstnance kurzarbeit a nemít společnost v úpadku či v likvidaci. Čestným prohlášením je potřeba taky prokázat minimální roční obrat.

 

Poslední aktualizace: 4.6.2020