ZÁKON 223/2016 Sb.,

o prodejní době v maloobchodě

 

§ 1
Prodejní doba v maloobchodě

 

 1. V maloobchodě je zakázán prodej o těchto státních svátcích a ostatních svátcích
  • 1. leden - Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok,
  • Velikonoční pondělí,
  • 8. květen - Den vítězství,
  • 28. září - Den české státnosti,
  • 28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu,
  • 25. prosinec - 1. svátek vánoční a
  ​• 26. prosinec - 2. svátek vánoční.
 2. V maloobchodě je zakázán prodej v den 24. prosince - Štědrý den od 12.00 do 24.00 hodin.
 3. Omezení prodejní doby uvedené v odstavcích 1 a 2 se nepoužije na provozování
  • prodejen, jejichž prodejní plocha nepřesahuje 200 m2,
  • čerpacích stanic s palivy a mazivy,
  • lékáren,
  • prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích,
  • prodejen ve zdravotnických zařízeních,
  • maloobchodu v době, kdy je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav.

 

§ 2


Omezení stanovené v § 1 odst. 1 a 2 se vztahuje obdobně i na prodejní a výkupní dobu zastaváren, provozoven určených k obchodování s použitým zbožím a zařízení určených ke sběru a výkupu odpadů, a to bez ohledu na velikost prodejní nebo výkupní plochy.

 

§ 3
Přestupky

 

 1. Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že provozuje prodej v maloobchodě nebo prodej nebo výkup v provozovně uvedené v § 2 v době, kdy je jejich provozování zakázáno podle § 1 a 2.
 2. Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do výše 1 000 000 Kč. Dopustí-li se právnická nebo podnikající fyzická osoba přestupku uvedeného v odstavci 1 opakovaně, lze uložit pokutu až do výše 5 000 000 Kč.
 3. Dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem provádí Česká obchodní inspekce.

 

§ 4
Účinnost


Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.