Kde musím nosit roušku
 

  • Ve všech uzavřených prostorách, tzn. v obchodech, restauracích, u lékaře, kadeřníka nebo v divadle, včetně společných prostor v hotelech či panelových bytech jako jsou chodby, schodiště, výtahy, sklepy, apod. (výjimkou je výkon sportovní činnosti, tzn. roušku nemusíme mít při cvičení v posilovně, na bowlingu nebo např. v plaveckém bazénu apod.)
  • Ve všech prostředcích veřejné dopravy (vlaky, autobusy, metro apod.), v nádražních budovách, na letišti atd.
  • Během podzimních voleb do Parlamentu ČR (uvnitř volebních místností).
  • Ve všech školách (základních, středních i vysokých) a to nejen ve společných prostorách, ale i během vyučování. Výjimku má první stupeň základní školy, předměty jako jsou tělesná a hudební výchova (při zpěvu) či hra na dechové hudební nástroje.
  • Na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy stejné domácnosti.

Z této povinnosti jsou vyjmuty následující výjimky:
 

  • děti do dvou let věku
  • osoby s mentálními poruchami, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu
  • pacienti hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
  • osoby řídící vozidlo veřejné hromadné dopravy (pokud nejsou v přímém kontaktu s cestujícími)
  • roušku si na dobu nezbytně nutnou mohou sundat také např. cestující v hromadné dopravě při konzumaci jídel a nápojů, novomanželé při svatebním obřadu a pořizování fotografií apod.

 

Celé znění opatření včetně výjimek naleznete na webu pražské hygieny nebo na koronavirus.mzcr.cz.

 

 

 

 

Doporučujeme sledovat aktuální informace, které najdete vždy na stránkách Ministerstva zdravotnictví.