Smlouva o spojení

Oznámení o koupi částí závodů

 

Dovolujeme si Vás informovat, že dne 31. srpna 2017 uzavřely společnosti POS Trade s.r.o. (dříve Dotykačka s.r.o.), se sídlem Plzeňská 3217/16, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 26922312, spisová značka: C 240164 vedená u Městského soudu v Praze, jako prodávající ("Prodávající 1"), a ONE PUB, s.r.o., se sídlem Morseova 1126/5, Skvrňany, 301 00 Plzeň, IČ: 04926099, spisová značka: C 32382 vedená u Krajského soudu v Plzni, jako Prodávající ("Prodávající 2"), a Dotykačka ČR s.r.o., se sídlem Plzeňská 3217/16, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 06290914, spisová značka: C 279594 vedená u Městského soudu v Praze, jako kupující ("Kupující"), smlouvu o prodeji částí obchodních závodů ("Smlouva") ve smyslu § 2079 a násl. a § 2175 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Touto Smlouvou Prodávající 1 prodal Kupujícímu část svého obchodního závodu označenou názvem "Pobočka –  pokladní SW", která se zaměřuje na prodej pokladních systémů, o které Prodávající 1 svým rozhodnutím ze dne 31.srpna 2017 rozhodl, že bude pobočkou, která tvoří samostatnou organizační složku, je organizačně, hospodářsky, účetně a funkčně samostatnou částí obchodního závodu Prodávajícího 1, tj. souhrnu hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání a zahrnuje veškeré:

  • věci, pohledávky, práva a jiné majetkové hodnoty, včetně duševního vlastnictví a práv k užití duševního vlastnictví (licencí), které jsou ve vlastnictví Prodávajícího 1;
  • závazky a dluhy Prodávajícího 1; a
  • právní vztahy Prodávajícího 1, tj. zejména smlouvy, práva, nároky a povinnosti a jim odpovídající plnění z těchto právních vztahů,

které jsou anebo byly používány a slouží výlučně k provozování podnikatelské činnosti Prodávajícího 1 spočívající v prodeji pokladního SW, nebo by s ohledem na jejich povahu měly tomuto účelu sloužit, nebo z této podnikatelské činnosti, nebo v souvislosti s ní, vznikly.

Touto Smlouvou Prodávající 2 prodal Kupujícímu část svého obchodního závodu označenou názvem "Pobočka – pokladní SW", která se zaměřuje na prodej pokladních systémů, o které Prodávající 2 svým rozhodnutím ze dne 31. srpna 2017, rozhodl, že bude pobočkou, která tvoří samostatnou organizační složku, je organizačně, hospodářsky, účetně a funkčně samostatnou částí obchodního závodu Prodávajícího 2, tj. souhrnu hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání a zahrnuje veškeré:

  • věci, pohledávky, práva a jiné majetkové hodnoty, včetně duševního vlastnictví a práv k užití duševního vlastnictví (licencí), které jsou ve vlastnictví Prodávajícího 2;
  • závazky a dluhy Prodávajícího 2; a
  • právní vztahy Prodávajícího 2, tj. zejména smlouvy, práva, nároky a povinnosti a jim odpovídající plnění z těchto právních vztahů,

které jsou anebo byly používány a slouží výlučně k provozování podnikatelské činnosti Prodávajícího 2 spočívající v prodeji pokladního SW, nebo by s ohledem na jejich povahu měly tomuto účelu sloužit, nebo z této podnikatelské činnosti, nebo v souvislosti s ní, vznikly.

Kupující tak v důsledku koupě částí obchodních závodů vstoupil do všech smluvních vztahů a dalších práv a závazků, které spadají pod vymezení uvedených částí obchodních závodů. Smlouvy, které jednotliví Prodávající v rámci částí svých obchodních závodů dosud uzavřeli, tak i nadále trvají, není tedy třeba uzavírat jakékoli dodatky nebo činit jakákoli jiná právní jednání.

Nadále zůstává v platnosti i bankovní spojení, tedy účet číslo:

  • 2000445500/2010 vedený u FIO banky, který Prodávající 1 (POS Trade s.r.o., dříve Dotykačka s.r.o.) převedl na Kupujícího; a
  • 55778899/2010 vedený u FIO banky, který Prodávající 2 (One Pub, s.r.o.) převedl na Kupujícího.

Platby prosím zasílejte na první účet 2000445500/2010, platby na druhý účet také dojdou, ale jejich párování může trvat delší dobu a proto si změňte i nastavené trvalé příkazy.

Vezměte také prosím na vědomí, že jednateli Kupujícího - společnosti Dotykačka ČR s.r.o. – jsou Ing. Petr Menclík a Ing. Pavel Friedrich, přičemž Kupujícího zastupuje vždy dva jednatelé společně

Dále Vás zdvořile žádáme, abyste si uložili a používali nové kontaktní údaje společnosti:

Obchodní firma:       Dotykačka ČR s.r.o.

Sídlo:                        Plzeňská 3217/16, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČ:                             06290914

E-mail:                      info@dotykacka.cz a fakturace@dotykacka.cz

Tel.:                          221 221 331

Spisová značka:       C 279594 vedená u Městského soudu v Praze