Reklamace

dotykačka, reklamace

První pomoc, když nefunguje pokladna a nemůžete evidovat tržby:

 

VŠE CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O REKLAMACÍCH NALEZNETE ZDE  

 

4 KROKY K "UZDRAVENÍ" 

aneb, když něco nefunguje

 

V případě, že vám nefunguje pokladna nebo máte problém se softwarem využijte nejrychlejší cestu, kterou je online vyřízení reklamace prostřednictvím stránky technické podpory - záložka "Založit reklamaci" v horní části stránky. Zde zadejte prostřednictvím reklamačního formuláře váš problém k řešení. 

reklamace dotykačka

eet pokladna, dotykačka

Krok 1.
V zobrazeném formuláři vyplníte potřebné informace, které slouží k Vaší identifikaci a urychlení celého reklamačního procesu.  

eet pokladna, dotykačka, reklamace

eet pokladna, dotykačka

Krok 2.
V dalším kroku věnujte pozornost vyplnění přesného typu zařízení, které reklamujete a typu závady. V případě, že se závada na zařízení neprojeví, bude účtován paušální poplatek za diagnostiku 250 Kč bez DPH.

Dotykačka reklamace

reklamace dotykačka

Krok 3.
Vyberte si, jakým způsobem zařízení dopravíte k nám. Reklamované zařízení lze doručit osobně či poštou  na adresu: Dotykačka ČR s.r.o, Plzeňská 3217/16, 150 00  Praha 5. 

reklamace dotykačka

Krok 4. 
Opsat ověřovací kód a založit reklamaci. Odesláním reklamace souhlasíte s reklamačními podmínkami společnosti Dotykačka

 

Ceny a poplatky: 

  • Diagnostika vadného zařízení - 250 Kč
  • Zapůjčení náhradního zařízení - ZDARMA, poštovné 190 Kč
  • Doprava kurýrem s výměnou kus za kus - 500 Kč (dodání do 48 hod)
     

 


 

Výňatek z Všeobecných obchodních podmínek

 

Zboží a Služby

 

5. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

5.1. Společnost poskytuje na Zboží záruku v délce 12 měsíců, která počíná běžet dnem převzetí Zboží Zákazníkem. Záruka se vztahuje na vady materiálu a výrobní nedostatky Zboží zjištěné Zákazníkem v záruční době. Strany pro vyloučení pochybností prohlašují, že se na Smlouvu neuplatní ustanovení § 1921, § 1922 a § 2112, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“).

5.2. Záruka je Zákazníkovi poskytnuta pouze za předpokladu, že je Zboží používáno v souladu s návodem k obsluze a že není používáno neodborným či nepřiměřeným způsobem. Nárok na záruku Zákazníkovi nevznikne v případě, že Zákazník řádně neplní své závazky vůči Společnosti.

5.3. Záruka se nevztahuje na poškození, která vznikla:

a) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o Zboží;
b) opotřebením způsobeným běžným užíváním Zboží nebo mechanickým poškozením Zboží;
c) elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek;
d) pokud bylo Zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem;
e) použitím nelegálního software nebo software, u něhož není Zákazník schopen doložit jeho legální původ;
f) použitím neautorizovaného spotřebního materiálu;
g) nadměrným zatěžováním nebo používáním Zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, teplotou, prašností, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, v němž je Zboží běžně využíváno, či jiným používáním Zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu;
h) provedením nekvalifikovaného zásahu, změnou parametrů Zboží Zákazníkem či v důsledku opravy Zboží Zákazníkem;
i) působením vyšší moci;
j) nebo na poškození, na která byl Zákazník při koupi Zboží upozorněn.

 

6. REKLAMACE

6.1. Bližší podmínky reklamace mohou být stanoveny v reklamačním řádu Společnosti dostupném na webových stránkách Společnosti.

6.2. Reklamaci Zboží je možné uplatnit písemně na adresu Společnosti uvedenou za tímto účelem na webových stránkách Společnosti.

6.3. Reklamace musí obsahovat tyto náležitosti:

a) identifikační údaje Zákazníka, včetně uvedení kontaktu na kontaktní osobu Zákazníka;
b) specifikaci Zboží a detailní popis reklamované vady či jejích projevů;
c) doklad o zakoupení Zboží;
d) Zboží včetně veškerých jeho doplňků a příslušenství.

6.4. Pokud je pro některé Zboží Společností specifikován zvláštní seznam oprávněných záručních středisek, uplatní Zákazník právo na záruční opravu u těchto odborných servisů.

6.5. Zákazník je povinen poskytnout Společnosti veškerou součinnost potřebnou k odstranění vad Zboží.

6.6. Zákazník je povinen Společnosti zaslat Zboží na vlastní náklady a odpovědnost. Společnost není povinna přijmout k reklamaci Zboží, které není vhodně zabaleno a předáno s požadovanými součástmi a příslušenstvím a není vybaveno průvodní dokumentací.

6.7. Řádně uplatněná reklamace bude vyřízena v souladu s těmito VOP a Občanským zákoníkem.

6.8. Při převzetí Zboží k reklamaci vystaví Společnost Zákazníkovi potvrzení o tom, kdy právo na reklamaci uplatnil.

6.9. Strany sjednaly, že pokud bude Zboží vadné, nemůže Zákazník odstoupit od smlouvy nebo požadovat slevu z ceny, pokud je Společnost připravena:

a) takovou vadu odstranit či Zboží vyměnit za bezvadné,
b) bez zbytečného odkladu začne vyvíjet činnost směřující k odstranění vady či výměně Zboží za bezvadné a v rozumném čase takto učiní.

6.10. O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí Společnost Zákazníka na zákaznický účet Zákazníka dostupný na webovém rozhraní Společnosti, e-mailem nebo písemně. Jestliže Společnost uznala vadu Zboží a rozhodne se toto Zboží vyměnit za nový kus stejného typu Zboží, předá po vyřízení reklamace nové Zboží Zákazníkovi včetně písemného potvrzení s uvedením způsobu vyřízení reklamace a doby jejího trvání. V případě, že se Společnost rozhodne Zboží opravit, předá Zákazníkovi opravené Zboží včetně písemného potvrzení o opravě Zboží a době jejího trvání. Pokud bylo Zboží zasláno k reklamaci přepravní službou, bude po vyřízení reklamace touto cestou zasláno zpět na adresu Zákazníka.

 

Softwarový produkt

 

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA  

9.1. Společnost poskytuje záruku na bezvadnou funkcionalitu Softwarového produktu, přičemž Společnost odpovídá pouze za funkčnost aktuálních verzí Softwarového produktu, nikoli za vady starších verzí, a to po dobu trvání Licenční smlouvy, jestliže nedošlo k porušení povinností Zákazníkem.  

9.2. Strany sjednaly, že pokud bude Softwarový produkt vadný, nemůže Zákazník odstoupit od smlouvy nebo požadovat slevu z ceny, pokud je vada odstranitelná a Společnost je připravena:

a) takovou vadu odstranit;
b) bez zbytečného odkladu začne vyvíjet činnost směřující k odstranění vady Softwarového produktu; a
c) v přiměřeném čase vadu odstraní.  

9.3. Zákazník bere na vědomí, že Společnost zaručuje řádnou funkčnost Softwarového produktu pouze na Zboží dodaném Společností, provozovaném v operačním systému Android. Operační systém Android je součástí Zboží dodaného Společností.   

9.4. Nárok na záruku Zákazníkovi nevznikne, jestliže není Softwarový produkt řádně registrován, aktualizován, licence k Softwarovému produktu vypršela, nebo v případě, že Zákazník řádně neplní své povinnosti vůči Společnosti.   

9.5. Zákazník je povinen poskytnout Společnosti veškerou součinnost potřebnou k odstranění vad Softwarového produktu.  

9.6. Společnost nezaručuje, že Softwarový produkt splní všechny požadavky Zákazníka. Záruka se nevztahuje a za vadu Softwarového produktu nebo za závadu nebo škodu Softwarovým produktem způsobenou dále nelze považovat:

a) případy, kdy je Softwarový produkt používán v rozporu s dokumentací,
b) absenci vlastností či funkcí, které nejsou uvedeny v dokumentaci,
c) skutečnost, že Softwarový produkt v sobě neobsahuje případné legislativní změny, které nebyly Společnosti známy v okamžiku jeho vývoje,
d) případy, kdy je Softwarový produkt provozován na nevhodném hardware nebo hardware, který je v rozporu s aktuálními doporučenými systémovými požadavky uvedenými na internetových stránkách Společnosti,
e) skutečnost, že Softwarový produkt nepracuje na hardware, který není běžně dostupný v okamžiku jeho vývoje, nebo na hardware či operačním systému, který není podporován,
f) případy, kdy je Softwarový produkt provozován na chybně nakonfigurovaném počítači nebo na chybně nastavené počítačové síti,
g) případy, kdy je Softwarový produkt provozován spolu s programy jiných výrobců, které znemožňují jeho bezvadný chod,
h) případy, kdy provádí Zákazník zásahy do databázových souborů pomocí jiných prostředků než dodaným Softwarovým produktem.  

 

10. REKLAMACE  

10.1. Bližší podmínky reklamace mohou být stanoveny v reklamačním řádu Společnosti dostupném na webových stránkách Společnosti.  

10.2. Reklamaci Softwarového produktu je možné uplatnit písemně na adresu Společnosti uvedenou za tímto účelem na webových stránkách Společnosti.   

10.3. Reklamace musí obsahovat tyto náležitosti: 

a) identifikační údaje Zákazníka, včetně uvedení kontaktu na kontaktní osobu Zákazníka,
b) specifikace Softwarového produktu a popis reklamované vady,
c) doklad o zakoupení Softwarového produktu.  

10.4. Pokud je pro některý ze Softwarových produktů specifikován zvláštní seznam oprávněných záručních středisek, uplatní Zákazník právo na záruční opravu u těchto odborných oprávněných záručních středisek.   

10.5. Řádně uplatněná reklamace bude vyřízena v souladu s reklamačním řádem uveřejněným na webových stránkách Společnosti, těmito VOP a Občanským zákoníkem.  

10.6. Reklamované vady funkcionality Softwarového produktu budou prověřeny. O výsledku šetření bude Zákazník informován na zákaznický účet Zákazníka dostupný na webovém rozhraní Společnosti, e-mailem nebo písemně. V případě, že reklamace bude uznána jako oprávněná, bude Zákazníkovi bezplatně poskytnuta aktualizace Softwarového produktu řešící reklamovanou vadu.   

10.7. Jestliže nelze prokázat, že vada Softwarového produktu byla způsobena Společností, nebo v případě neoprávněné reklamace Softwarového produktu, bude Zákazníkovi účtována činnost spojená se zjišťováním příčiny, ověřováním nebo odstraňováním vady uváděné Zákazníkem, a to podle Ceníku platného v době provádění těchto úkonů.  

Jaká fáze EET se Vás týká?

Informaci obdržíte obratem do Vašeho e-mailu.